دانلود ها

screenshot_951029_104426

در این مجموعه معاینات اعصاب کرانیال، معاینه رفلکسهای تاندونی، فورس اندام ها، معاینه وضعیت ذهنی و معاینه حسی و حرکتی آموزش داده می شود. بسیار مناسب دانشجویانی است که میخواهند طرز صحیح این معاینات را…

۱۱

این کتاب برای کارآموزان جراحی و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد هر رشته که علاقه مند به این مبحث باشند ، مفید خواهد بود.

۱۰

این کتاب ، کتاب ایمونولوژی سرطان : ایمونوتراپی سرطان برای تومورهای ارگان  خاص است که مربوط به سال ۲۰۱۵  و برای دانلود قرار گرفته است.

۹

ویرایش ۲۰۱۴ این کتاب برای دانلود در سایت قرار گرفته است.